Om permakultur

Permakultur är ett relativt nytt men snabbt expanderade designverktyg för att designa hållbara livsmiljöer. Det utgår från naturens sammanlänkade strukturer vilka vi observerar, analyserar och imiterar för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Resultatet blir ett lokalt system där alla delar ömsesidigt stödjer varandra i en välfungerande helhet som kan omfatta allt från lokal matproduktion till hela samhällssystem där både den fysiska som psykiska aspekten ingår i en design.

Verktyget har hitintills använts mest för produktiva bosättningar och gårdar men är också applicerbart på utbildningar, äldrevård, arbetsmarknadsprojekt, dvs i stort sett vad som helst i samhället där permakulturprinciperna kan användas och där omtanke om människor, djur och planeten är vägledande. Några centrala begrepp i permakultur är t ex ”uppbyggnad” av jord/människor/verksamheter/system så att de:

a) blir långsiktigt hållbara, hälsosamma och livskraftiga
b) minimerar onödigt arbete
c) använder småskaliga metoder med låg energiförbrukning och hög andel biologiska resurser
d) samverkar inom systemet
e) ökar relevant kompetens
f) ger multifunktioner
g) förenklar successionen
h) utnyttjar kanteffekter
i) självorganiserar och självförökar sig
j) är ekonomiskt hållbara
k) stimulerar engagemang genom sociala relationer, trivsel, demokrati och lokalt självbestämmande
l) ökar självförsörjningsgraden
m) ger uthållig resurshantering och
n) skapar förmåga att klara av yttre och inre påfrestningar.

Det kan vara en spännande utmaning att applicera ovanstående principer på allt fler av samhällets och livets områden.

För mer info om permakulturens historia läs här.