Designprocess kortfattad

DESIGNPROCESSEN

MÅLFORMULERING

 • Vägledande
 • Behovsinventeringen
 • Fokus på syften och funktioner
 • Gör målen levande!
 • Övergripande mål
 • Punktlista
 • Mätbara kriterier

OBSERVATIONER

 • Observationer, hypoteser och faktainsamlande
 • Läsa landskapet
 • Lyssna till landskapet

KARTRITNING

 • Grundkarta
 • Triangulering
 • Karta på karta

ANALYS

 • Helheten delas upp i delar eller aspekter.
 • Systematiska observationer:
  • Vatten, jord, luft, energi, organisation
  • Zoner, sektorer, nätverk, lutning
  • Flöden
  • Klimat, mikroklimat
  • Resursinventering
  • Kopplingar till närsamhället. Output – input – analys

PERMAKULTUR-PRINCIPER

 • Övergripande planering
 • Kompletterande odlingssystem
 • Mångfunktionalitet
 • Intensiteten i brukandet
 • Små intensiva system
 • Låt naturen göra jobbet!
 • Kopplingar
 • Mönster för funktionella flöden
 • Sektorer och mikroklimat

VÄRDERING

 • Ren beskrivning
 • Värderingar och slutsatser

DESIGNKONCEPTET

 • Konceptet sammanför målen med platsen.
 • Det övergripande platsspecifika svaret på den övergripande målsättningen
 • Den organiserande idé som förenar de enskilda delarna till en välfungerande helhet

DESIGNFASEN

 • Designkonceptet
 • Översiktlig design – principskiss. Funktioner, flöden och relationen mellan större element (växthus, dammar m.m.)
 • Detaljerad design

DESIGNREDSKAP

 • Redskap som stimulerar kreativitet
 • Brainstorming
 • Kovändningar (tvärtom-metoder)
 • Slumpmässiga kopplingar
 • Sex tankehattar
 • Mindmap
 • Redskap för systematisk analys
 • ”Nyckelplaneringsredskap” (zoner, nätverk, sektorer, höjdskillnader)
 • SWOT-analys (Styrkor. Svagheter. Möjligheter. Hot.)
 • Output-input-analys
 • Flödesdiagram

GLÖM INTE

 • Genomförande
 • Drift
 • Utvärdering