Dagordning till Permakultur i Skånes årsmöte

Hej
Här kommer dagordningen till Permakultur i Skånes årsmöte.
Dagordning för Permakultur i Skånes årsmöte


1. mötesformalia
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsens
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och
revisorssuppleant samt valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst
årsmöte